Het doel van de studie waarvoor wij uw medewerking vragen, is een inventaris op te maken van de Smart City dynamiek in het Waalse Gewest. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van mevrouw Julie Randaxhe van het Smart City Institute ([email protected]).

Uw deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. U kunt ervoor kiezen niet deel te nemen en als u besluit wel deel te nemen, kunt u op elk moment stoppen met het beantwoorden van vragen en uw browservenster sluiten. In dat geval worden uw antwoorden als onvolledig geregistreerd.

Dit onderzoek omvat het invullen van een vragenlijst die ongeveer 10-15 minuten in beslag neemt. Uw antwoorden zijn vertrouwelijk. Alle resultaten worden geanonimiseerd. Uw antwoorden worden door HEC Consulting doorgegeven aan de database van het Smart City Institute. Uw deelname impliceert dat u ermee instemt dat de verzamelde informatie anoniem wordt gebruikt voor onderzoeksdoeleinden door het Smart City Institute.

U beschikt over een reeks rechten met betrekking tot deze persoonsgegevens (toegang, rectificatie, schrapping, verzet) die u kunt uitoefenen door contact op te nemenmet bij mevrouw FannyDehasse, waarvan de contactgegevens hieronder zijn vermeld. U kunt haar ook elke klacht betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens sturen. De persoonsgegevens worden bewaard zolang u het Smart City Institute daartoe toestemming geeft.

De resultaten van het deel van de vragenlijst dat verband houdt met de projectoproep "Intelligent Territory" zullen anoniem (d.w.z. dat de naam van de gemeente niet zal worden gekoppeld aan de antwoorden die erover worden gegeven) worden doorgegeven aan het Waals Gewest in het kader van hun eigen analyses. Als de andere resultaten worden doorgegeven aan andere onderzoekspartners, zullen ze altijd in het kader van academisch onderzoek en op anonieme wijze worden doorgegeven. De gegevens die we delen zullen niet identificeerbaar zijn en zullen enkel een codenummer hebben, zodat niemand kan weten welke gegevens van u zijn.

Na afloop van het onderzoek worden de verkregen gegevens gecodeerd en opgeslagen voor statistische verwerking. Vanaf dat moment kunnen deze gecodeerde gegevens niet meer uit de verwerkingsbasis worden verwijderd. Als u zich bedenkt en uw toestemming voor deelname aan dit onderzoek intrekt, verzamelen wij geen verdere gegevens over u. Uw identificerende gegevens worden vernietigd. Uw identificerende gegevens worden vernietigd. Alleen geanonimiseerde gegevens mogen worden bewaard en statistisch worden verwerkt.

De praktische regelingen voor het beheren, verwerken, opslaan en vernietigen van uw gegevens voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679). Alle procedures worden uitgevoerd in overeenstemming met de meest recente Europese aanbevelingen voor het verzamelen en delen van gegevens. Ga voor meer informatie naarde speciale pagina op de website van het Smart City Institute.

Als u meer informatie wenst of vragen heeft over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met Julie Randaxhe ([email protected]), projectmanager bij het Smart City Institute en coördinator van deze studie. 

Voor vragen, verzoeken tot uitoefening van uw rechten of klachten over het beheer van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met FannyDehasse per e-mail([email protected]) of per ondertekende en gedateerde brief gericht aan het volgende adres

Mevrouw Fanny Dehasse,

Directeur van HEC Consulting,

Rue Louvrex 14,

4000 LIÈGE, België.

 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.autoriteprotectiondonnees.be, [email protected]).

 

Om deel te nemen aan de enquête klikt u op de link in de e-mail die u is toegestuurd. Het klikken op deze knop houdt in dat :

  • U heeft bovenstaande informatie gelezen en begrepen;
  • U stemt in met het beheer en de verwerking van de verworven gegevens zoals hierboven beschreven;
  • Je bent 18 jaar of ouder;
  • U geeft uw vrije en geïnformeerde toestemming om deel te nemen aan dit onderzoek.

 

CG SC à finalité sociale - Rue Louvrex, 14 - B - 4000 Luik

Tel. 32 4 232.72.99 https://heccg.com/

R.C. Luik 209.350 - BTW BE 475 271 294 - Bank 240-0047820-03