Uw vertrouwen in ons vormt het belangrijkste kapitaal van de coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk HEC CONSULTING (kortweg "CG"), gevestigd te 4000 Luik, Rue Louvrex 14, ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder nummer 0475.271.294, RPM Luik, afdeling Luik (hierna "HEC Consulting" genoemd). HEC Consulting ("HEC Consulting", "wij", "ons" of "ons bedrijf"). Uw privacy is daarom van essentieel belang voor ons.

Dit privacybeleid (hierna te noemen het "Beleid ") is onder andere van toepassing op (i) onze website https://heccg.com (hierna te noemen de "Website "), op (ii)onze pagina's op sociale netwerken, (iii) alle (commerciële) relaties tussen HEC Consulting en personen met wie wij een relatie kunnen hebben (klanten, prospects, derden, studenten).

Dit beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door HEC Consulting in de hierboven beschreven relaties, handelend als verantwoordelijke voor de verwerking, en heeft betrekking op alle gegevensverwerking waarvoor HEC Consulting verantwoordelijk is vanuit het perspectief van de betrokkenen in de hierboven beschreven relaties.

Dit beleid bevat onder andere informatie over de persoonsgegevens die HEC Consulting verzamelt, en hoe HEC Consulting dergelijke persoonsgegevens verwerkt.

HEC Consulting spant zich in om te allen tijde te handelen in overeenstemming met (i) de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming - de "GDPR ") en (ii) de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Het bezoeken van de website, onze sociale netwerkpagina's, het verzenden van uw persoonlijke gegevens wanneer u in contact komt met een van de leden van HEC Consultingleden, het indienen van een sollicitatie, het aanvragen van onze diensten en, in het algemeen, het communiceren met HEC Consulting houdt in dat u uitdrukkelijk instemt met dit beleid en dus met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. HEC Consulting zal nooit uw persoonsgegevens verwerken zonder uw toestemming wanneer toestemming vereist is.

Lees dit beleid samen met het Cookiegebruiksbeleid van HEC Consulting.

 • Soorten persoonsgegevens 

HEC Consulting kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam ;
 • Voornaam;
 • E-mailadres;
 • Contactgegevens op het CV die bij een open sollicitatie kunnen worden gevoegd;
 • Huisadres (adres, postcode, stad, land) ;
 • Telefoonnummer (vast/gsm) ;
 • IP-adres ;
 • Bankrekeningnummer ;
 • BTW-nummer (indien zelfstandig ondernemer) ;
 • Alle persoonsgegevens die vrijwillig aan HEC Consulting worden doorgegeven (met name tijdens correspondentie via het contact-/sollicitatieformulier, spontane toezending van een cv, via sociale netwerken, per e-mail of per telefoon).

HEC Consulting verzamelt ook automatisch anonieme informatie over uw gebruik van de Website door middel van cookies. HEC Consulting registreert bijvoorbeeld automatisch welke delen van de Website u bezoekt, welke webbrowser u gebruikt, etc. Aan de hand van deze gegevens kan HEC Consulting u niet identificeren, maar wel onderzoeken hoe u de Website gebruikt. Als u op de website van HEC Consulting surft, gaat u dus akkoord met het gebruik van bepaalde cookies. Lees hiervoor ons cookiebeleid.

 • Hoe persoonsgegevens worden verzameld 

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van :

 • Het bezoeken van de website van HEC Consulting door middel van cookies ;
 • De registratie van uw persoonsgegevens via het contactformulier op de website van HEC Consulting;
 • De spontane sollicitatie en de overdracht door u van uw contactgegevens en CV om uw sollicitatie in te dienen bij HEC Consulting;
 • Een verzoek om informatie;
 • De uitreiking van een prijs of een aanbod;
 • Het gebruik van een door HEC Consulting aangeboden dienst;
 • De uitwisseling van visitekaartjes;
 • In het algemeen, correspondentie met HEC Consulting (e-mail, telefoon, of enig ander correspondentiemiddel) en samenwerking met HEC Consulting.

De door HEC Consulting verzamelde persoonsgegevens worden dus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is een voorwaarde voor het gebruik van bepaalde diensten(bijvoorbeeld het aanvragen van informatie via het contactformulier of het doen van een ongevraagde sollicitatie via het sollicitatieformulier op de Website). Wij verbinden ons ertoe alleen de persoonsgegevens te verzamelen die wij nodig hebben voor het doel van de verwerking en deze gegevens alleen te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze worden gebruikt.

 • Gebruik van persoonsgegevens

HEC Consulting kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden vermeld in Bijlage 1 van dit beleid.

In het algemeen zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken als u daarvoor toestemming hebt gegeven of als dat gebruik is gebaseerd op een van de wettelijke gronden:

 • Bescherming van onze legitieme belangen ;
 • Het afsluiten, onderhandelen en uitvoeren van een contract tussen ons en u;
 • Naleving van een wettelijke verplichting ;
 • Behoud van het algemeen belang.
 • Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden 

HEC Consulting maakt uw persoonsgegevens niet bekend aan derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor het doel van de gevraagde dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot

 • Beheer van onze databases (registratie/wijziging/verwijdering) ;
 • Analyse van het verkeer naar onze website;
 • Computeropslag ;
 • Naleving van de wettelijke verplichtingen van HEC Consulting.

In dit kader kunnen uw persoonsgegevens openbaar worden gemaakt aan webmasters, betalingspartners, softwareproviders, cloudpartners, onze verzekeringsmaatschappij en diverse dienstverleners die HEC Consulting kan gebruiken om haar diensten te verlenen.

Indien het voor HEC Consulting noodzakelijk is om uw persoonsgegevens in dit kader aan derden te verstrekken, zal de betreffende derde partij uw persoonsgegevens moeten gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

Niettegenstaande het bovenstaande kan HEC Consulting uw persoonsgegevens openbaar maken:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i ) wanneer HEC Consulting hiertoe wettelijk verplicht is of in verband met lopende of toekomstige juridische procedures en (ii) om haar rechten veilig te stellen en te verdedigen;
 • Wanneer HEC Consulting of de meerderheid van haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens - verzameld door HEC Consulting - een van de overgedragen activa zal zijn;
 • Indien u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, indien van toepassing.
 • Grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens

In principe geven wij uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien HEC Consulting echter in het kader van bepaalde diensten uw persoonsgegevens buiten de EER moet verwerken met een ontvanger die gevestigd is of zijn maatschappelijke zetel heeft in een land dat niet onder het toepassingsgebied valt van een soortgelijk besluit van de Europese Commissie, is deze verwerking onderworpen aan de bepalingen van een overeenkomst inzake gegevensoverdracht, die i) de modelcontractbepalingen bevat zoals omschreven in het "Besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Besluit 2010/87/EG)", of ii) een ander mechanisme op basis van privacywetgeving of andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 • Opslag van persoonsgegevens 

Behalve wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) om te voldoen aan een andere wettelijke verplichting, bewaart HEC Consulting uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken en te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, zoals beschreven in dit beleid onder het kopje"Gebruik van persoonsgegevens".

HEC Consulting bewaart alle persoonlijke gegevens die het heeft verzameld, in papieren bestanden die intern bij het bedrijf worden bewaard, indien van toepassing, op zijn interne computerservers en software en op een cloudserver in Europa.

Zie Bijlage 2 Zie bijlage: bewaartermijnen per categorie behandeling.

 • Uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • Recht op toegang tot uw persoonsgegevens ;
 • Recht op correctie, aanvulling of bijwerking van uw persoonsgegevens;
 • In bepaalde omstandigheden het recht om uw persoonsgegevens te wissen ('recht om vergeten te worden') (in dit verband geeft HEC Consulting aan dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zijn of niet meer geleverd kunnen worden als u bepaalde persoonsgegevens verwijdert of laat verwijderen);
 • Recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken ;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens ;
 • Recht van bezwaar / verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u uw rechten betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, kunt u per e-mail([email protected]) of per post (HEC Consulting, Rue Louvrex 14, 4000 Luik) contact opnemen met HEC Consulting.

U kunt meer informatie over uw rechten vinden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de " DPA ") via de volgende link " https://www.autoriteprotectiondonnees.be/".

 • Bescherming van persoonsgegevens 

HEC Consulting verbindt zich ertoe redelijke voorzorgsmaatregelen van fysieke, technische en/of organisatorische aard te nemen om (i) onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens en (ii ) accidenteel of onwettig misbruik, verlies, diefstal of vernietiging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Ondanks het veiligheidsbeleid van HEC Consulting voor persoonsgegevens, de controles die het uitvoert en de maatregelen die het in dit verband neemt, kan een onfeilbaar veiligheidsniveau niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of transmissie via internet, noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat HEC Consulting in dit verband geen absolute veiligheid kan garanderen. HEC Consulting is in dit verband onderworpen aan een middelenverbintenis.

 • Bijwerking van het beleid

HEC Consulting kan dit beleid bijwerken door een nieuwe versie op de website te plaatsen. U dient de Website en de betreffende pagina waarop het Beleid beschikbaar is regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 • Andere websites

De Website kan hyperlinks naar andere websites en sociale netwerkpagina's bevatten. Wanneer u op een van deze links klikt, kunt u worden doorgestuurd naar een andere website of internetbron die via cookies of andere technologieën informatie over u kan verzamelen. HEC Consulting heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor, of controle over die andere websites of internetbronnen of hun verzameling, gebruik en distributie van uw persoonlijke informatie. U dient zelf het privacybeleid van die andere websites en internetbronnen te controleren om te beoordelen of zij in overeenstemming met de privacywetgeving handelen.

 • Contact opnemen met HEC Consulting

Als u vragen hebt over dit beleid of over de manier waarop HEC Consulting uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kunt u contact met ons opnemen:

of

 • Per post: HEC Consulting, Rue Louvrex 14, 4000 Luik

Als u ontevreden bent over de manier waarop HEC Consulting uw vragen of opmerkingen heeft behandeld, of als u klachten heeft over de manier waarop HEC Consulting uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de DPA.

 • Wat verwachten we van jou?

Van onze kant verwachten wij dat u ervoor zorgt dat de informatie die u verstrekt relevant en actueel is. U moet ons ook onverwijld op de hoogte brengen van elke belangrijke wijziging in uw omstandigheden. Als u ons informatie over een derde partij moet verstrekken, raden wij u aan ervoor te zorgen dat de derde partij u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

Bijlage 1 - Doeleinden van het gebruik van persoonsgegevens

HEC Consulting kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. Het bezoek aan onze Website, het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website (cookies):

Om de kwaliteit van uw bezoek aan onze website te verbeteren, gebruiken wij bepaalde cookies waarmee wij sommige van uw persoonlijke gegevens kunnen opslaan. Wij maken echter zeer beperkt gebruik van langdurige cookies.

Klik hier voor meer informatie over het gebruik van cookies.

Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang of op uw toestemming.

 1. Ontvangst en verwerking van vragen gesteld via het contactformulier of enig ander communicatiemiddel:

Een online contactformulier is beschikbaar op onze website. U hebt ook de mogelijkheid om telefonisch en per e-mail contact met ons op te nemen. Om aan uw verzoeken (informatieaanvragen, prijsaanvragen, aanvraagaanvragen, enz.) te voldoen, moeten wij sommige van uw persoonsgegevens verwerken.

Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang of op de (pre)contractuele uitvoering.

 1. Een CV sturen per e-mail of via het wervingsformulier

Op onze website is een speciaal wervingsgedeelte beschikbaar. Hier kunt u uw contactgegevens invullen en ons ook uw CV per e-mail sturen via het algemene adres. Om op uw verzoek te kunnen reageren, moeten wij de via deze verschillende kanalen verstrekte persoonsgegevens verwerken.

Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang of op precontractuele prestaties.

Als u hiervoor toestemming geeft, worden uw contactgegevens en CV bewaard in een database, zodat wij later contact met u kunnen opnemen als er een geschikte vacature ontstaat. Laat het ons weten als u niet wilt dat uw cv voor dit doel wordt bewaard.

 1. Het toekennen van een prijs of een aanbesteding :

Om op basis van uw verzoek een prijsopgave of offerte op te stellen en aan u te communiceren, moeten wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken.

Deze verwerking is gebaseerd op precontractuele prestaties.

 1. De oprichting van een conventie:

Als projecteigenaar kan het zijn dat u een overeenkomst moet aangaan of contractuele documenten moet ondertekenen met HEC Consulting, zodat wij de samenwerking kunnen aangaan waarvoor u bepaalde diensten hebt aangevraagd. In deze context moeten wij sommige van uw persoonsgegevens verzamelen.

Deze verwerking is gebaseerd op (pre)contractuele prestaties of een wettelijke verplichting.

 1. Uitvoering van de diensten, verwerking van uw transacties en uitvoering van uw instructies in verband met de door ons aangeboden diensten: 

Wij gebruiken uw gegevens om de diensten uit te voeren waarvoor u HEC Consulting heeft gecontracteerd. Dit gebruik houdt in dat HEC Consulting uw persoonsgegevens bewaart zolang als nodig is voor de levering van de dienst(en) waarop u bent geabonneerd.

Deze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst en/of een door u of door HEC Consulting aan u gedane toezegging.

 1. Uitwisseling van gegevens met HEC Consulting tijdens formele/informele communicatie op beurzen en andere professionele evenementen:

HEC Consulting neemt deel aan beurzen en tentoonstellingen. Met name tijdens deze evenementen kunt u uw persoonsgegevens uitwisselen met onze vertegenwoordigers, in het bijzonder door het uitwisselen van uw visitekaartjes. HEC Consulting zal daarom zo nodig uw persoonsgegevens moeten verzamelen.

Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

 1. Het opstellen van mailinglijsten:

In het kader van de verschillende diensten die wij aanbieden, bouwen wij een databank van contacten op om onze klantenrelaties beter te kunnen opvolgen. In dit kader kunnen sommige van uw persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen in een databank. Uw persoonsgegevens zullen nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens voor dit doel is de uitvoering van een overeenkomst (contractuele relatie), ons gerechtvaardigd belang (bedrijfsontwikkeling) of uw toestemming (marketingdoeleinden).

 1. Facturen versturen en betalingen innen:

In het kader van de door HEC Consulting aangeboden diensten en de overeenkomsten die u met ons zult hebben gesloten, zullen wij sommige van uw persoonsgegevens moeten gebruiken om de facturen op te stellen en, na de inning van de betalingen, over te dragen aan de boekhoudafdeling voor alle nuttige doeleinden van een goed beheer van de facturatiedossiers.

Deze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst.

 1. Naleving van wet- en regelgeving:

Wij zorgen ervoor dat wij voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als onderdeel van dit proces kan het nodig zijn dat wij sommige van uw persoonsgegevens verwerken.

Deze verwerking is gebaseerd op het nakomen van een wettelijke verplichting.

 1. Onze rechten beschermen: 

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om onze rechten te beschermen, met name bij de verdediging of bescherming van wettelijke rechten en belangen, in gerechtelijke procedures, bij het beheer van vorderingen of geschillen, in geval van bedrijfsherstructurering of andere fusie- of overnameoperaties.

Deze verwerking is gebaseerd op het nakomen van een wettelijke verplichting.

 

Bijlage 2: Bewaartermijn per doelcategorie, met inachtneming van het recht om te worden vergeten (tenzij bewaring wettelijk verplicht is)

 

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevensRedenMaximale houdbaarheid (tenzij anders vermeld)
Het bezoek aan onze Website, het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website (cookies)

Gerechtvaardigd belang

Toestemming

Zie Cookie Gebruiksbeleid.
Ontvangst en verwerking van vragen gesteld via het contactformulier of enig ander communicatiemiddel 

Gerechtvaardigd belang

(Pre)contractuele prestaties

3 jaar na het laatste contact indien klant / 1 jaar na het laatste contact indien prospect.
Een CV sturen per e-mail of via het wervingsformulier

Gerechtvaardigd belang

Precontractuele prestaties

Toestemming

Indien toestemming: bewaring in de wervingsdatabank gedurende 2 jaar vanaf de datum van toestemming.

Indien geen toestemming: verwijderd binnen een maand na verzoek.

Toekenning van een prijs of een aanbesteding Precontractuele prestaties

- Offertes/onafgesloten offertes: 3 jaar na het laatste contact met de klant/prospect.

- Offertes/ondertekende offertes: 7 jaar na het einde van het contract.

Totstandkoming van een overeenkomst

(Pre)contractuele prestaties

Wettelijke verplichting

7 jaar na het einde van het contract.
Uitvoering van de diensten, verwerking van uw transacties en uitvoering van uw instructies in verband met de door ons aangeboden dienstenContractuele uitvoering

7 jaar na het laatste contact met de persoon.

Voor de financiële administratie: 7 jaar vanaf 1 januari van het jaar volgend op het belastbare tijdperk.

Uitwisseling van gegevens met HEC Consulting tijdens formele/informele communicatie op beurzen en andere professionele evenementen Gerechtvaardigd belang

- 3 jaar na het laatste contact met de prospect;

- Direct te verwijderen indien geen commercieel belang.

Opzetten van mailinglijsten 

Contractuele uitvoering

Gerechtvaardigd belang

Toestemming

- Indien geen toestemming: verwijdering van het e-mailadres zodra het doel is bereikt;

- Indien toestemming: voorzien in "onbepaalde" toestemming (zolang er een commercieel belang is).

Facturen versturen en betalingen innen

Contractuele uitvoering

 

Financiële administratie: 7 jaar vanaf 1 januari van het jaar volgend op het belastbare tijdperk.
Naleving van wet- en regelgevingWettelijke verplichting

- Sociale documenten: 5 jaar vanaf de dag volgend op het einde van de uitvoering van het contract;

- Medische gegevens (certificaat): maximaal 15 jaar

- Gegevens over arbeidsongevallen: maximaal 10 jaar

- Financiële administratie: 7 jaar vanaf 1 januari van het jaar volgend op het belastbare tijdperk

Onze rechten beschermenWettelijke verplichtingZolang de rechtszaak/het geschil loopt, en tot 10 jaar daarna.